Verksamhetsnära GDPR*-tester

Vi undersöker hur väl ditt företag lyckas med sin GDPR-anpassning. Så här kan det gå till:

  • Först går vi igenom de styr- och stöddokument som företaget har för sitt dataskyddsarbete.
  • Sedan intervjuar vi ett par funktioner på plats för att se vilken förmåga de har att arbeta enligt kraven i dokumenten och i GDPR. Vi är måna om att föra ett öppet samtal kring de utmaningar som kravet på dataskydd medför. Fokus ligger på att identifiera hur man kan underlätta för verksamheten istället för att bara anmärka.
  • Undersökningen mynnar ut i en rapport med slutsatser och rekommendationer om åtgärder utifrån ett riskbaserat synsätt. I rapporten finns en sammanfattning och en punktlista över de mest prioriterade åtgärderna.

Behöver ditt företag hjälp att hantera den mänskliga faktorn?

Genom att bygga alla medarbetares förmågor och förståelse för hur man gör dataskydd till en integrerad del av sitt arbete, frigör vi tid och säkerställer att arbetet kan bli väl utfört.

Interactive Law kan agera bollplank till dig som företagsledare eller DPO när det gäller GDPR.

* Dvs. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphörande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). I begreppet innefattar vi även övrig dataskydds- och integritetslagstiftning.

Juristfirma Danderyd